از بس که سنگ زده ام بر خیال تو
سنگین شده ست خیال از محال تو
تو در نظر نمانی و من باز پرورم
آن آرزوی رسیدن بر وصال تو
یا من مدام مانده ام و راهی نمیبرم
یا این سراب پر شده است از زوال تو 
فرقی نکرد ماندن و رفتن بدون تو
زیر سوال میبردم این سوال تو
بی من کسی رود آیا بر طرف یاد تو؟
آری رود اما بر حسب حال تو

/ 0 نظر / 14 بازدید